Obchodní podmínky / Terms and conditions

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLOW SOUL HUNTERS

 1. DEFINICE
  1. „Cena“ se rozumí cena za Zboží z internetového obchodu, kterou je
   Kupující povinen zaplatit na účet Prodávajícího předem;
  2. „Elektronická adresa Kupujícího“ se rozumí e-mailová adresa, která
   identifikuje elektronickou poštovní schránku Kupujícího;
  3. „Internetový obchod“ se rozumí (URL) www.slowsoulhunters.com
   prostřednictvím kterého Kupující může nakupovat Zboží;
  4. „Kupní smlouva“ je smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím
   ve smyslu § 2079 Občanského zákoníku;
  5. „Kupující“ se rozumí osoba, která projevila zájem o koupi Zboží na
   Internetovém obchodě Slow Soul Hunters;
  6. „Občanský zákoník“ se rozumí občanský zákoník č. 89/2012 Sb.,
   občanský zákoník, v platném znění;
  7. „Obchodní podmínky“ se rozumí všeobecné obchodní podmínky ve
   smyslu § 1751 Občanského zákoníku Internetového obchodu Slow
   Soul Hunters, které upravují vzájemná práva a povinnosti Stran vzniklé v
   souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy;
  8. „Objednávka“ se rozumí informace o nákladech spojených s dodáním
   Zboží poté, co Kupující vyplní objednávkový formulář;
  9. „Osobní údaje“ se ve smyslu nařízení EU 2016/679 rozumí jakékoli
   poskytnuté informace o Kupujícím (jméno, příjmení, bydliště,
   telefonické údaje);
  10. „Prodávající“ je osoba Slow Soul Hunters s. r. o., se sídlem Volutová
   2524/12, Stodůlky 158 00 Praha 5, zapsaná v OR ČR pod spisovou
   značkou C 255103 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 04894685
   prostřednictvím, které je provozován Internetový obchod Slow Soul
   Hunters;
  11. „Slow Soul Hunters“ je obchodní značka Prodávajícího;
  12. „Strany“ se rozumí Prodávající a Kupující;
  13. „Záloha“ jako vrátná kauce odpovídající 100 % Ceně;
  14. „Zboží“ se rozumí zboží zakoupené Kupujícím na Internetovém
   obchodě Prodávajícího poté, co vyplní objednávkový formulář na
   Internetovém obchodě.
 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto Obchodní podmínky jsou k dispozici na adrese Internetového
   obchodu www.slowsoulhunters.com.
  2. Tyto Obchodní podmínky se vztahují na uzavírání veškerých Kupních
   smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím realizovaných v souvislosti nebo
   na základě koupi Zboží z nabídky Prodávajícího v Internetovém
   obchodě Prodávajícího, resp. na služby nabízené a poskytované
   Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s nabízením a prodejem Zboží.
  3. Není-li v těchto Obchodních podmínkách nebo mezi Stranami výslovně
   sjednáno jinak, práva a povinnosti Stran vztahující se ke Zboží se užijí
   obdobně také pro poskytování služeb.
  4. Tyto Obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 Občanského
   zákoníku, neoddělitelnou součástí každé Kupní smlouvy uzavřené mezi
   Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu
   postupem dle článku 3 těchto Obchodních podmínek, pokud se Strany
   výslovně nedohodnou na odlišných podmínkách.
  5. Znění těchto Obchodních podmínek může Prodávající kdykoli měnit či
   doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti
   vzniklá z Kupních smluv uzavřených před účinností nových Obchodních
   podmínek.
 3. ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Kupující provádí koupi Zboží z Internetového obchodu Prodávajícího
   prostřednictvím elektronické objednávky – objednávkového formuláře
   dostupného na Internetovém obchodě. Návrhem k uzavření Kupní
   smlouvy je umístění nabízeného Zboží Prodávajícím na Internetovém
   obchodě. Před odesláním objednávkového formuláře je Kupující
   povinen vyplnit Osobní údaje ve správném znění. Kupující odešle
   Prodávajícímu objednávkový formulář. Kupní smlouva vzniká
   potvrzením objednávky Kupujícího, kterou mu následně po přijetí
   objednávkového formuláře poslal Prodávající i s kompletní cenou za
   dovoz. Toto přijetí objednávky se Prodávající zavazuje provést
   odesláním potvrzujícího e-mailu o přijetí Objednávky
   spolu s
   potvrzenou cenou za dovoz, na emailovou adresu, kterou Kupující v
   objednávkovém formuláři zadal. Objednávka se tak stane právoplatnouaž po odsouhlasení kompletní ceny včetně poštovního Kupujícím.
   Veškeré potvrzené Objednávky Zboží učiněné prostřednictvím
   Internetového obchodu a emailové komunikace jsou pro Kupujícího i
   Prodávajícího závazné, případné změny Objednávky je možné provést
   do 24 hodin od jejího potvrzení Prodávajícím.
  2. Internetový obchod obsahuje nabídku Zboží, které Prodávající nabízí k
   prodeji. Součástí každé nabídky konkrétního Zboží je také označení
   Zboží a popis jeho vlastností, údaj o konečné ceně v CZK a EUR měně
   včetně všech daní a poplatků, skladové dostupnosti, informace o
   způsobu použití, je-li to s ohledem na charakter Zboží potřebné.
   Kupující souhlasí s uvedenými rozměry a designem objednaného
   Zboží. Náklady na dodání Zboží jsou zaslány kupujícímu až následně do
   emailu po přijetí objednávky Kupujícího s jeho osobními údaji.
  3. Objednané Zboží může Kupující zrušit do doby, kdy mu nebylo na e-
   mailovou adresu odeslán potvrzující e-mail o přijetí Objednávky Zboží.
   Po odeslaném potvrzujícím e-mailu je Objednávka závazná.
  4. Objednané Zboží je možné si vyzvednout v prostorách kamenného
   obchodu na Dělnické 27, Praha – Holešovice nebo Zboží je zasíláno
   zásilkovou službou, případně poštou. Při Objednávce Zboží je
   označeno, kde je možné si Zboží vyzvednout.
  5. Kupní smlouva nebo faktura vystavena na základě Kupní smlouvy slouží
   zároveň i jako daňový doklad a záruční list.
 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cena Zboží je platná v okamžiku realizace nabídky Prodávajícího na
   Internetovém obchodě. Platby za dodání Zboží, ostatní služby a
   případné další poplatky dle těchto Obchodních podmínek nejsou
   zahrnuty v ceně Zboží, ale jsou účtovány zvlášť a celková konečná cena
   včetně všech daní a poplatků, kterou je Kupující povinen uhradit v
   případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výši navyšuje, o čemž je
   Kupující před odesláním (potvrzením) objednávky informován.
  2. Cenu Zboží včetně dalších poplatků dle Kupní smlouvy může Kupující
   uhradit bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího
   prostřednictvím platební brány, a to do 5 dnů od uzavření Kupní
   smlouvy na bankový účet 1031212027/6100 /EQUA BANK/ IBAN
   CZ37 6100 0000 0010 3121 2027.
  3. Cenu Zboží může Kupující uhradit i v hotovosti při převzetí Zboží v
   místě určeném Prodávajícího – Kabelovna Holešovice, Dělnická 27,
   Praha.
 5. DODACÍ PODMÍNKY
  1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží v termínu určeném v
   Kupní smlouvě, nejpozději však do čtyř (4) týdnů od uzavření Kupní
   smlouvy, nedohodnou-li se Strany jinak. Kupující bere na vědomí, že
   termín dodání může být pouze orientační.
  2. Zboží může být Kupujícím vyzvednuto i osobně, a to v místě určeném
   Prodávajícím.
  3. Zboží je Prodávajícím zasláno do i mimo země EU, výše nákladů za
   dopravu není součástí Ceny a Prodávající je oprávněn požadovat po
   Kupujícím úhradu nákladů za dopravu.
 6. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST
  1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že prodávané Zboží při převzetí
   nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy
   Kupující Zboží převzal:

   1. má Zboží vlastnosti, které si Strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové
    vlastnosti, které zhotovitel nebo výrobce popsal nebo které Kupující
    očekával s ohledem na povahu Zboží,
   2. se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí, nebo ke
    kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   4. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady (nároky dle
   čl. 6.5. a násl. tohoto článku), která se na Zboží vyskytne v době do 12
   měsíců od převzetí.
  3. Kupující však není oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v
   následujících případech:

   1. u Zboží prodávaného za nižší cenu, a to jde-li o takovou vadu, pro
    kterou byla nižší cena ujednána,
   2. u opotřebení Zboží způsobené jejím obvyklým užíváním,
   3. u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo
    opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,
   4. potvrzením Kupujícího, že byl při převzetí Zboží s jeho stavem
    seznámen, nebo
   5. vyplývá-li to z povahy věci.
  4. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v čl. 6.1., má Kupující:
   1. právo požadovat výměnu součástí Zboží, týká-li se vada pouze této
    součásti,
   2. lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na
    bezplatné odstranění vady,
   3. není-li možné postupovat dle čl. 6.4.1. a 6.4.2., má Kupující právo od
    kupní smlouvy odstoupit.
  5. Nemá-li Zboží vlastnosti uvedené v čl. 6.1.2 tohoto článku a Kupující
   neuplatní některý z výše uvedených nároků, má právo požadovat
   přiměřenou slevu z kupní ceny. Na přiměřenou slevu z kupní ceny má
   Kupující právo i v případě, že mu Prodávající nemůže vyměnit její
   součást, nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná
   nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu
   působilo značné obtíže.
 7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, která počíná běžet převzetím Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za účinné také tehdy, je-li odstoupení poslední den lhůty odesláno Prodávajícímu na následující adresu:hello@slowsoulhunters.com. V případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší.
  2. Pokud Kupující v zákonné 14denní lhůtě oznámí Prodávajícímu, že od smlouvy odstupuje Kupní smlouva se od počátku ruší. 
  3. Ve smyslu ust. § 1837 Občanského zákoníku, Kupující bere na vědomí,že v případě objednaného Zboží, které bylo upraveno na míru dle přáníKupujícího, se právo na odstoupení od Kupní smlouvy neuplatňuje.
  4. V případě, že Kupující odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14denní lhůtě a vrácené zboží není kompletní nebo je prokazatelně použité či poškozené, má Prodávající vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody, resp. na částku odpovídající snížené hodnotě vraceného zboží, s čímž Kupující tímto souhlasí. Prodávající v takovém případě vrací Kupujícímu takto ujednanou sníženou kupní cenu. 
  5. Pokud Kupující odstoupí od Kupní smlouvy, Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl Prodávající informován o odstoupení od Kupní smlouvy, vrátí Kupujícímu všechny platby, které byly Prodávajícím obdrženy, včetně nákladů na dodání.
  6. Kupující bere na vědomí, že veškeré náklady vzniklé v důsledku s odstoupením od Kupní smlouvy anebo vyměňováním nese v plné výši Kupující.
 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  1. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení
   Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v
   souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
   údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
   osobních údajů), dále jen „nařízení GDPR“ související se zpracováním
   osobních údajů Kupujícího pro účely plnění Kupní smlouvy, pro účely
   jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinnostíprodávajícího plní Prodávající prostřednictvím Pravidel pro ochranu
   osobních údajů.
 9. DORUČOVÁNÍ
  1. Pokud nebude dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s
   Kupní smlouvou musí být druhé Straně doručena písemně, a to
   elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím
   provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
  2. Za doručovací adresu Prodávajícího se rozumí adresa uvedená v článku
   1.1 těchto Obchodních podmínek či elektronická adresa
   hello@slowsoulhunters.com.
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním
   řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito
   Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákonem a zákonem č.
   634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo
   neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení
   nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
   přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
   dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní
   smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  3. Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů z Kupní
   smlouvy s Prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992
   Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to
   prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).
  4. Kupující má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu on-line
   prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line dostupné
   na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  5. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována
   Prodávajícím v elektronické podobě.
  6. Materiály publikované v Internetovém obchodě mohou být chráněny
   autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových
   stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být
   chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a
   označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být
   registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

TERMS AND CONDITIONS SLOW SOUL HUNTERS

 1. DEFINITION
  1. ”Price” means the price for the Goods from the online store, which the
   Buyer is obliged to pay in advance to the Seller’s account;
  2. „Buyer’s Email Address“ means an email address that identifi es the
   Buyer’s email inbox;
  3. „Online Store“ means (URL) www.slowsoulhunters.com through which
   the Buyer may purchase the Goods;
  4. „Purchase Contract“ is a contract concluded between the Seller and
   the Buyer within the meaning of Section 2079 of the Civil Code;
  5. „Buyer“ means a person who has expressed an interest in purchasing
   the Goods at the Slow Soul Hunters Online Store;
  6. „Civil Code“ means the Civil Code No. 89/2012 Coll., The Civil Code,
   as amended;
  7. „Terms and Conditions“ means the General Terms and Conditions
   within the meaning of Section 1751 of the Civil Code of the Online
   Store Slow Soul Hunters, which regulate the mutual rights and
   obligations of the Parties arising in connection with or based on the
   Purchase Contract;
  8. „Order“ means information about the costs associated with the
   delivery of the Goods after the Buyer completes the order form;
  9. „Personal data“ within the meaning of EU Regulation 2016/679 means
   any information provided by the Buyer (name, surname, address,
   telephone);
  10. „Seller,“ is part Slow Soul Hunters Ltd. through which the Online Store
   Slow Soul Hunters is operated, registered office at Volutová 2524/12,
   Stodůlky 158 00 Prague 5, registered in the Commercial Register of the
   Czech Republic under file number C 255103, kept by the Municipal
   Court in Prague, ID: 04894685
  11. ,,Slow Soul Hunters“ is the Seller’s trademark;
  12. „Parties“ means the Seller, and the Buyer;
  13. „Deposit“ as refundable deposit corresponding to 100% price;
  14. „Goods“ means the goods purchased by the Buyer in the Seller’s
   Online Store after completing the order form on the Online Store.
 2. INTRODUCTORY PROVISIONS
  1. These Terms and Conditions are available at the Slow Soul Hunters
   Online Store.
  2. These Terms and Conditions apply to the conclusion of all Purchase
   Contracts between the Seller and the Buyer made in connection with or
   based on the purchase of the Goods from the Seller’s offer in the
   Seller’s Online store, resp. for services offered and provided by the
   Seller to the Buyer in connection with the offer and sale of the Goods.
  3. Unless expressly agreed otherwise in these Terms and Conditions or
   between the Parties, the rights and obligations of the Parties relating to
   the Goods shall apply to the provision of services.
  4. These Terms and Conditions are, in accordance with Section 1751 of
   the Civil Code, an integral part of any Purchase Contract concluded
   between the Seller and the Buyer via the Internet Store in accordance
   with Article 3 of these Terms and Conditions, unless the Parties
   expressly agree on different terms.
  5. The Seller may change or supplement the text of these Terms and
   Conditions at any time. However, this provision shall not affect the
   rights and obligations arising from the Purchase Contract concluded
   prior to the effective date of the new Terms and Conditions.
 3. METHOD OF ORDERING GOODS
  1. The Buyer purchases the Goods from the Seller’s Online Store through
   an electronic order – an order form available on the Online Store. The
   proposal to conclude the Purchase Contract is the placement of the
   offered Goods on the Internet Store. Before sending the order form,
   the Buyer is obliged to fill in the Personal Data in the correct wording.
   The Buyer sends the Seller an order form. The Purchase Contract is
   established by confirmation of the Buyer’s Order, which was
   subsequently sent by the Seller with the complete price for the import
   upon receipt of the order form. The Seller undertakes to execute this
   order by sending a confirmation e-mail of acceptance of the Order
   together with the confirmed import price to the e-mail address entered
   by the Buyer in the order form. The Order will become valid only after
   approval of the complete price, including the cost of delivery by the
   Buyer. All confirmed Orders of the Goods made through the Internet
   Store and email communication are binding for the Buyer and the
   Seller, any changes to the Order can be made within 24 hours of its
   confirmation by the Seller.3.2. The Online Store contains an offer of the Goods that the Seller offers
   for sale. Part of each offer of a particular Goods is also a description of
   the Goods and a description of its properties, information about the
   final price in CZK and EUR currency including all taxes and fees, stock
   availability, information on the use, if necessary with regard to the
   nature of the Goods. The Buyer agrees with the stated dimensions and
   design of the ordered Goods. The cost of delivery of the Goods shall
   be sent to the Buyer only subsequently by e-mail upon receipt of the
   Buyer’s order with his data.
  2. The ordered Goods may be cancelled by the Buyer until the Buyer has
   not received a confirmation e-mail confirming that the Order of Goods
   has been received. After sending the confirmation e-mail, the Order is
   binding.
  3. Ordered Goods can be picked up at showroom at Dělnická 27 Street,
   Praha – Holešovice or Goods are sent by delivery service or post. In
   order, it is marked where it is possible to pick up the Goods.
  4. The Purchase Contract or the invoice issued based on the Purchase
   Contract also serves as a tax document and guarantee certificate.
 4. PAYMENT T ERMS
  1. The price of the Goods is valid at the moment of realization of the
   Seller’s offer on the Internet Store. Payments for the delivery of the
   Goods, other services and any other fees under these Terms and
   Conditions are not included in the price of the Goods but are charged
   separately. The final price is thus increased by these costs. The buyer is
   informed about this fact before sending (confirming) the Order. The
   Purchase Contract is valid after the written approval of the final price of
   the Goods of both Parties.
  2. The Buyer may pay the price of the Goods, including other fees under
   the Purchase Contract, by a bank transfer to the Seller’s account
   through a payment gateway within 5 days of the conclusion of the
   Purchase Contract to the bank account 1031212027/6100 / EQUA
   BANK / IBAN CZ37 6100 0000 0010 3121 2027.
  3. The Buyer may also pay the price of the Goods in cash upon receipt of
   the Goods at the Seller’s designated location – Kabelovna Holešovice,
   Dělnická 27, Praha.
 5. TERMS OF DELIVERY
  1. The Seller undertakes to deliver the Goods to the Buyer within the deadline specified in the Purchase Contract, but no later than four (4)
   weeks from the conclusion of the Purchase Contract unless the Parties
   agree otherwise. The Buyer acknowledges that the delivery date may
   be indicative only.
  2. The Goods may also be picked up by the Buyer in person at the place
   specified by the Seller.
  3. The Goods are sent by the Seller to countries within and outside the
   EU, the cost of delivery is not included in the Price and the Seller is
   entitled to require the Buyer to pay the transport costs.
 6. LIABILITY FOR DEFECTS AND QUALITY GUARANTEE
  1. The Seller is liable to the Buyer that the Goods being sold are free from
   defects. In particular, the Seller is liable to the Buyer that at the time the
   Buyer has received the Goods:

   1. the Goods have the properties agreed by the Parties and, in the
    absence of an arrangement, such characteristics as have been
    described by the contractor or the manufacturer or which the Buyer
    expected due to the nature of the Goods,
   2. the Goods are suitable for the purpose stated by the Seller or for which
    the Goods of this kind are usually used,
   3. is the Goods in the appropriate quantity, measure or weight;
   4. and The Goods comply with legal requirements.
  2. The Buyer is entitled to exercise the right from liability for defects
   (claims according to Article 6.5. Et seq. Of this Article) that occurs on
   the Goods within 12 months of receipt.
  3. However, the Buyer is not entitled to exercise the right from liability for
   defects in the following cases:

   1. for Goods sold at a lower price, if it is a defect for which the lower price
    was agreed,
   2. for wear and tear of the Goods caused by its normal use,
   3. for used Goods for defects corresponding to the level of use or wear
    that the Goods had upon receipt by the Buyer,
   4. confirmation by the Buyer that he was acquainted with his condition
    when receiving the Goods, or
   5. if it follows from the nature of the matter.
  4. If the Goods do not have the properties specified in Article 6.1., the
   Buyer has:

   1. the right to request replacement of parts of the Goods, if the defect
    concerns only this part,
   2. if the defect can be removed without undue delay, the Buyer has the
    right to remove the defect free of charge,
   3. if it is not possible to proceed according to Article 6.5.1. and 6.5.2., the
    Buyer has the right to withdraw from the Purchase Contract.
  5. If the Goods do not have the properties specified in Article 6.1.2 of this
   Article and the Buyer does not exercise any of the above claims, he has
   the right to claim a reasonable discount on the purchase price. The
   Buyer is entitled to a reasonable discount on the purchase price even if
   the Seller cannot replace its part or repair the Goods, or if the Seller
   fails to rectify the situation within a reasonable time or if the Buyer has
   remedied a significant problem.
 7. WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT
  1. The Buyer is entitled to withdraw from the Purchase Contract within 14
   days, which starts to run upon receipt of the Goods. Withdrawal from
   the Purchase Contract shall also be considered effective if the
   withdrawal is sent to the Seller at the following address on the last day
   of the period: hello@slowsoulhunters.com. If the Buyer withdraws from
   the Purchase Contract, the Purchase Contract is cancelled from the
   beginning.
  2. If the Buyer notifies the Seller within the statutory 14-day period that he is withdrawing from the contract.
   The Purchase Contract is canceled from the beginning.
  3. According to the provisions of Section 1837 of the Civil Code, the Buyer acknowledges that in the case of ordered Goods that have been customized according to the Buyer’s wishes, the right of withdrawal from the Purchase Contract does not apply.
  4. If the Buyer withdraws from the purchase contract within the statutory 14-day period and the returned goods are not complete or are demonstrably used or damaged, the Seller is entitled to compensation from the Buyer, resp. for an amount corresponding to the reduced value of the returned goods, with which the Buyer hereby agrees. In such a case, the Seller returns to the Buyer the agreed purchase price.
  5. If the Buyer withdraws from the Purchase Agreement, the Seller shall without undue delay, no later than 14 days from the date on which the Seller was informed of the withdrawal from the Purchase Agreement, return to the Buyer all payments received by the Seller, including delivery costs.
  6. The Buyer acknowledges that all costs incurred as a result of withdrawal from the Purchase Agreement or replacement shall be borne in full by the Buyer.
 8. PRIVACY AND COMMERCIAL COMMUNICATIONS
  1. Its obligation to inform the Buyer within the meaning of Article 13 of
   Regulation 2016/679 of the European Parliament and the Council on
   the protection of individuals with regard to the processing of data and
   on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC
   (General Data Protection Regulation); hereinafter referred to as the
   “GDPR Regulation” relating to the processing of Buyer’s data for the
   purpose of performance of the Purchase Contract, to negotiate this
   Contract, and for the fulfilment of the Seller’s public law obligations by
   the Seller through the Privacy Policy.
 9. DELIVERY
  1. Unless otherwise agreed, all correspondence related to the Purchase
   Contract must be delivered to the other Party in writing, either by e-
   mail, in person or by registered mail (at the option of the sender).
  2. The Seller’s delivery address shall be the address specified in Article
   1.1 hereof or the email address
 10. FINAL PROVISIONS
  1. All legal relations between the Seller and the Buyer shall be governed
   by the laws of the Czech Republic. Relations not regulated by the
   Purchase Contract or these Terms and Conditions are governed by the
   Civil Code and Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection, as
   amended.
  2. If any provision of the Terms and Conditions is invalid or ineffective or
   becomes such, the invalid provision shall be replaced by a provision
   whose meaning is as close as possible to the invalid provision. The
   invalidity or ineffectiveness of one provision shall not affect the validity
   of the other provisions. Changes and amendments to the Purchase
   Contract or the Terms and Conditions require written form.
  3. The Buyer has the right to an out-of-court settlement of any disputes
   arising from the Purchase Contract with the Seller in accordance with §
   20d et seq. of Act No. 634/1992 Coll., on Consumer Protection, as
   amended, through the Czech Trade Inspection ( ).
  4. The buyer also has the right to launch out-of-court dispute resolution
   online through the European online dispute resolution platform
   available at
   .
  5. The Purchase Contract, including the Terms and Conditions, is archived
   by the Seller in electronic form.
  6. Materials published in the Web Store may be protected by copyright.
   Products and services that appear on the Website, information about
   them and images thereof may be protected by other intellectual
   property rights of those concerned. The names and designations of
   products, services, companies and companies may be registered
   trademarks of their respective owners.