Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Základní ustanovení
  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Slow Soul Hunters s. r. o. (dále jen „Správce“).
  2. Kontaktní údaje Správce jsou Volutová 2524/12, Stodůlky, 158 00 Praha 5.
  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné µfyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu Kupující poskytl nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění objednávky Kupujícího.
  2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje Kupujícího a údaje nezbytné pro plnění Kupní smlouvy.
 1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění Kupní smlouvy mezi Kupujícím a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

• souhlas Kupujícího se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení objednávky Kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Kupujícím a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 1. Ze strany Správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 1. Doba uchovávání údajů
  1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Kupujícím a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 2 let od ukončení smluvního vztahu).

• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.
 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
  1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

o Česká pošta s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4

o PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, 251 01 Říčany – Jažlovice,

• zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

o Slow Soul Hunters s. r. o.

• zajišťující marketingové služby.

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 1. Vaše práva
  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo Kupujícího na ochranu osobních údajů.
 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů
  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla a antivirový program. …
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 1. Závěrečná ustanovení
  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře Kupující potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. S těmito podmínkami Kupující souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu Kupující potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
  3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Kupujícímu zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, která byla Správci poskytnutá.